انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
پر کردن همه فیلدها ضروری است
دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم.
مایل به شرکت در:
کارگاه بات نویسی تلگرام
 • چهارشنبه 9 و 16 اسفندماه
 • ساعت 16 تا 17:30
 • 15,000 دانشجویان آزاد
 • 10,000 دانشجویان بهشتی
 • 5,000 دانشکده کامپیوتر
کارگاه Primiere
 • 12 ساعت کارگاه (4 جلسه 3 ساعت)
 • پنج شنبه ها ساعت 14 الی 17
 • تاریخ شروع 11 آبان
 • 100,000 دانشجویان آزاد
 • 70,000 دانشجویان بهشتی
 • 40,000 دانشکده کامپیوتر
کارگاه افتر افکت
 • 9 ساعت کارگاه (3 جلسه 3 ساعته)
 • چهارشنبه ها ساعت 14 الی 17
 • تاریخ شروع 10 آبان
 • 80,000 دانشجویان آزاد
 • 50,000 دانشجویان بهشتی
 • 30,000 دانشکده کامپیوتر
کارگاه فتوشاپ
 • 8 ساعت کارگاه (4 جلسه 2 ساعته)
 • چهارشنبه ها ساعت 10:30 الی 12:30
 • تاریخ شروع 10 آبان
 • 80,000 دانشجویان آزاد
 • 50,000 دانشجویان بهشتی
 • 30,000 دانشکده کامپیوتر