انجمن علمی کامپیوتر بهشتی

گزارش جشن تابستان ۱۴۰۱ دانشکده مهندسی کامپیوتر

نیما حیدری‌نسب
تست